Start kadevervangingen in Amsterdam

Isabel Norbart
September 15, 2021

Sinds 1 september zijn Isabel en Peter verantwoordelijk voor het Technisch Management van de kadevernieuwingsprojecten binnen cluster 3 van de gemeente Amsterdam.

Momenteel zijn er binnen het cluster drie projecten (Jacob Catskade, Nieuwe Herengracht en de Geldersekade) in voorbereiding. Elk project wordt met een andere SOK-partner voorbereid. Het ingenieursbureau Rotterdam heeft het Definitieve Ontwerp opgesteld.

De hogere ambitie van de SOK Kadevernieuwingsprojecten is ‘meters maken’. De totale opgave bedraagt de vervanging van circa 200 kilometer aan kademuur. Het huidige vervangingstempo ligt op circa 250 meter per jaar. De ambitie is om per aannemer toe te werken naar 2000 meter per jaar.

De uitdaging die voorligt, is complex door de samenwerking met verschillende partijen, de omgeving, staat van de kades en de eisen aan de uitvoering. De gekozen aanpak was het vertalen van het DO naar het bestek en parallel het UO laten optimaliseren door de uitvoerende partijen. Deze aanpak bleek niet succesvol, doordat de raakvlakken onvoldoende onderkend zijn in het DO. Hierdoor moet het DO bijna in zijn geheel opnieuw ontworpen en berekend worden.

Peter en Isabel zijn ingestapt in de afronding van het DO en hebben de volgende aanpak gevolgd:

Inzicht in belangen en verhoudingen
De eerste weken zijn benut door kennis te maken met het team, de samenwerkingspartners en de ontwerpende partij om een beeld te vormen van de belangen en verwachtingen van de betrokkenen. Conclusie: Geplande start uitvoering (GSU) niet realistisch voor alle projecten. De werkelijke voortgang strookt niet met de verwachting conform planning.  

Overzicht creëren van de opgave in brede zin
Er is ontzettend veel tijd en informatie beschikbaar. De informatie is echter opgeslagen op verschillende plekken en de besluitvorming is vaak niet herleidbaar. Om overzicht en een gezamenlijk beeld te creëren heeft Flow Civiel een dashboard opgesteld vanuit de bril van technisch management. Per onderdeel is aangegeven of het onderdeel gereed is voor uitvoering (alle lichten op groen). Het beeld dat in korte tijd is gevormd op basis van de beschikbare informatie is gespiegeld met het IPM-team. Dit heeft geleid tot het besluit om de huidige planning te verlaten en de GSU’s te verschuiven.

Aanpak vanaf heden
Gezamenlijk is besloten om even pas op de plaats te maken en de aanpak te herzien. Voor de aanpak ligt de focus op de volgende aspecten:
a.      Herijking van de activiteiten benodigd om de komen tot uitvoering per project.
b.      Focus op voorbereiding van de projecten in samenhang met de ambities en doelen van de SOK. Dus niet aanvliegen als een eenmalig project.
c.      Investeren in de samenwerking.
d.      Expliciet werken.

Wij krijgen energie van de opgave en de samenwerking met het team van gemeente Amsterdam en de SOK-partners. Wij willen daarnaast een bijdrage leveren aan het opschalen van de productie om de gestelde SOK-doelen te halen. Kortom de SOK in flow brengen.

Meer nieuws